Billedet på sidehoved
 • Mester Eriks Vej 57, 9000 Aalborg
 • 99 82 40 00
 • glhasserisskole@aalborg.dk

Gl. Hasseris Skole

Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

0.b og 3.b

Nyhed billede
Børnehaveklasse B havde besøg af 3. B der læste historie for dem. Efter historierne hjalp 3. B med at finde og fotografere ting der starter med bogstavet R.
Ingen aktuelle nyheder

Valgfag på Gl. Hasseris skole 2016

Velkommen til Gl. Hasseris Skole

Gl. Hasseris Skole er en stor byskole i hjertet af bydelen Gl. Hasseris. På Gl. Hasseris Skole er faglighed, kreativitet og trivsel i centrum. Centralt i såvel samvær som læringsprocesser står pladsen til den enkelte i fællesskabet.
Vores skole huser hver dag 750 forventningsfulde og livsglade børn og unge, der udfordres og arbejdes med af ca. 80 dygtige lærere, pædagoger og ledelse. Desuden er der på skolen en gruppe af pligtopfyldende medarbejdere, der står for vedligeholdelse og rengøring.

Vi sætter dialog i højsædet - og det betyder, at vi modtager besøg og henvendelser med åbent sind og med det konstruktive for øje.

Grafisk facilitering

Interesseret i Grafisk facilitering?
Kontakt: 
June Kromann
june0044@glhas.dk
Ninna Wedendahl 
nw@gammelhasserisskole.dk
Vidensportal med vores ideer til grafisk facilitering i undervisningen er under opbygning.
 • Michael Skøtt Jensen den 15-04-2016
  I forbindelse med skift til en ny læringsplatform i Aalborg Kommune, er der flere der oplever problemer med at se de gamle elevplaner.
  Derfor følger her en kort forklaring på hvordan man gør.
 • ikon
  Charlotte Ohm den 09-03-2016
  Forskudt valg til skolebestyrelsen 2016
   
  Gl. Hasseris Skole har forskudt valg til skolebestyrelsen. Det betyder, at der er valg hvert andet år til skolebestyrelsen. Her i 2016 er der 3 pladser, der skal besættes for en periode på 4 år.
   
  Hvem kan vælge og hvem kan vælges?
  Skolebestyrelsens forældrerepræsentanter vælges af og blandt de personer, der på valgets tidspunkt har forældremyndigheden over børn, der er indskrevet i skolen, samt af og blandt de personer, som i henhold til § 6 i ovennævnte bekendtgørelse tillægges valgret og valgbarhed.
  Valgret og valgbarhed for forældrene forudsætter, at barnets skoleplacering er endeligt fastlagt inden valget.
  Forældre til børn, der med virkning fra 1. august i valgåret skal overføres til en skole for de ældre klassetrin, deltager kun i valget ved denne skole.
  Forældre til børn, der midlertidigt undervises på en specialskole, herunder regionale undervisningstilbud, deltager i valget ved den skole, hvorfra henvisningen har fundet sted.
  Der tillægges følgende personer valgret og valgbarhed som forældrerepræsentanter, hvis de fremsætter ønske herom over for skolens leder:
  1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
  3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
  4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet.
  5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 3. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2.
   
  Valglister
   
  Valglister indeholdende de valgberettigedes navne vil være fremlagt til gennemsyn på skolens kontor fra den 15. marts 2016. Eventuelle anmodninger om at blive opført på valglisten fremsættes over for skoleleder Michael Sørensen inden valgmødet. Dette vil kunne ske i skolens normale åbningstid.
   
  Valgmøder på skolerne
  De valgberettigede vil blive indbudt til møde på skolen, hvor der orienteres nærmere om valget.
  Mødet afholdes på skolen: 5.april 2016 kl. 19.00.
   
  På valgmødet har alle opstillede kandidater mulighed for at beskrive deres holdninger og synspunkter vedrørende skolebestyrelsens arbejde. Kandidater har derudover mulighed for at indlevere skriftligt valgmateriale til skolen. Valgbestyrelsen fastsætter tidsfristen for kandidaternes aflevering af beskrivelse af holdninger og synspunkter til skolebestyrelsens arbejde og kan fastsætte grænser for omfanget heraf. Valgmaterialet vil i så fald blive udsendt sammen med indkaldelse til valgmødet. Valgbestyrelsen vil også offentliggøre det nævnte materiale på skolens hjemmeside på internettet sammen med den skriftlige meddelelse om valgmødet.
   
  Der vil ikke kunne foretages opstilling af kandidater på selve mødet, men der vil efter anmodning kunne stilles lokaler til rådighed for grupper, som umiddelbart efter mødet måtte ønske at foretage opstilling af kandidater.
   
  Kandidater opstiller som enkeltpersoner
  Opstilling kan ske ved henvendelse til skoleleder Michael Sørensen før valgmødet, lige efter valgmødet eller senest den 10. dag efter valgmødet. Kandidatopstillinger skal således være indleveret på skolens kontor senest den 15.april 2016.
   
  Skolen bekendtgør på skolens hjemmeside og SkoleIntra hvilke kandidater, der kan stemmes på. Valgene gælder for en 4-årig periode.
   
  Afstemning på skolerne
  14 dage efter valgmødet på den enkelte skole – den 19.april 2016 kl 17.00- vil der blive indkaldt til møde med de opstillede kandidater. Såfremt der på mødet opnås enighed blandt kandidaterne om, i hvilken rækkefølge kandidaterne opstiller, er der tale om fredsvalg.
   
  Såfremt en sådan enighed ikke kan opnås, afholdes valg. Der er udelukkende er tale om brevstemning. Denne skal være afsluttet senest den 15. juni 2016. I tilfælde af valg vil der fra skolen blive udsendt stemmesedler og nærmere information om valghandlingen.
   
  Venlig hilsen
   
  Michael Sørensen
  Skoleleder
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • ikon
  Lotte Fischer Danielsen den 05-10-2015
  Information om lukkedage på DUSSEN 2016

  I dette skoleår har vi følgende lukkedage på DUSSEN:
  6. maj 2016
  Uge 29 +30 - Der vil være mulighed for nødpasning på Gug Skole

  Mange hilsner
  Lotte
   
 • 03-05-2016
  08:00-15:45
  Skole-hjem samtaler i 2.d · 2D
  1